Felhasználási feltételek

© 2023 CBRE, Inc. - Felelősségi nyilatkozat: [Lásd a 6. bekezdést]

Hatályos 2023. április 8-tól.


Kérjük, olvassa el figyelmesen

A www.cbre.hu ("Honlap") felkeresésével Ön megerősíti, hogy 18 év feletti üzleti felhasználó, és jogosult a Honlap használatára, valamint elfogadja az alábbi felhasználási feltételeket ("Feltételek").

A jelen Feltételek szabályozzák a Honlaphoz való hozzáférését, kivéve, ha a Honlapon elérhető egyes tartalmakra külön feltételek vonatkoznak, amelyek a Honlap megfelelő részén feltüntetésre kerülnek. Ha Ön nem ért egyet a jelen Feltételek betartásával, abban az esetben ne használja a Honlapot. Az egyértelműség érdekében rögzítjük, hogy a jelen Feltételekben a "mi", "minket", "miénk", "mi magunk" és "Szolgáltató" kifejezések a CBRE Limitedre és annak bármely kapcsolt vagy csoporthoz tartozó vállalkozására utalnak.

A jelen Felhasználási feltételek a https://www.cbre.hu/rolunk/biztonsagi-es-suti-szabalyzat címen elérhető globális webes adatvédelmi és cookie-szabályzatunkkal ("Adatvédelmi Szabályzat") együtt határozzák meg, hogy milyen alapon gyűjtünk, használunk és adunk ki bizonyos Önhöz kapcsolódó személyes adatokat. A Honlap használatával Ön elismeri, hogy megértette és elfogadja a jelen Feltételeket. 

Időről időre módosíthatjuk a jelen Feltételeket, amely esetben a módosított Feltételek egy példányát közzétesszük ezen a Honlapon. A módosított Feltételek a jelen Honlapon való közzétételük időpontjától kezdve kötelezőek Önre nézve, a regisztrált felhasználóinkat az általuk megadott elektronikus elérhetőségekre küldött e-mailben is értesítjük a módosítás hatálybalépése előtt 15 nappal. A regisztrált felhasználók a módosítás hatályba lépéséig minden további jogkövetkezmény nélkül felmondhatják a szerződést (lásd alább). Amennyiben a regisztrált felhasználó nem él a számára biztosított felmondási joggal, a módosítások elfogadottnak minősülnek.

Javasoljuk, hogy rendszeresen keresse fel a Honlapot és a weboldalt, hogy naprakészen értesüljön a bekövetkezett változásokról.

1. Hozzáférés

Fenntartjuk a jogot, hogy a Honlap bizonyos területeinek elérését az engedélyezett regisztrált felhasználókra korlátozzuk. Abban az esetben, ha a Honlap bármely felületének a hozzáféréséhez előzetesen regisztrálnia kell, Ön vállalja, hogy megadja az ehhez szükséges valós, pontos, naprakész és hiánytalan adatait, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasználónevet és jelszót, valamint a nevét, címét, telefonszámát és érvényes e-mail címet ("Fiókadatok"). Ön vállalja, hogy szükség esetén frissíti a Fiókadatait, hogy azok pontosak maradjanak. A CBRE az Ön Fiókadatait az Adatvédelmi Szabályzat előírásainak megfelelően használhatja fel.

A Honlapon történő regisztrációval Ön és a Szolgáltató között a jelen feltételek szerinti megállapodás jön létre. A megállapodás nem minősül írásbeli szerződésnek, de a Szolgáltató a megállapodást nyilvántartásba veszi és arról nyomon követhető formában nyilvántartást vezet. A megállapodás nyelve a magyar.

Ön beleegyezik, hogy haladéktalanul értesít minket a felhasználóneve, jelszava vagy fiókja bármely jogosulatlan használatáról. A CBRE nem vállal felelősséget az Ön fiókjának jogosulatlan használatából eredő károkért, és Ön vállalja, hogy kártalanítja a CBRE-t a fiókjának bármilyen helytelen, jogosulatlan vagy jogellenes használatából eredő kárért.

2. A Honlap használatának engedélyezése

A CBRE korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható engedélyt ad Önnek a Honlaphoz való hozzáféréshez és annak használatához a jelen Feltételeknek megfelelően. A Honlapnak a jelen Feltételek által kifejezetten nem engedélyezett bármilyen használata szigorúan tilos.

3. Szellemi tulajdon

Tájékoztatjuk, hogy a CBRE a Honlapon található tartalmakkal kapcsolatos valamennyi jogcím és szerzői jog jogosultja, vagy felhasználási jogosultsággal rendelkezik azokra vonatkozóan. A Honlapon rendelkezésre bocsátott bármely engedélyezett tartalom tulajdonjoga és szellemi tulajdonhoz fűződő joga az adott tartalom tulajdonosainak tulajdonát képezi, és a vonatkozó szerzői jogi vagy egyéb szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és szerződések által védett lehet, és az ilyen törvények vagy szerződések szerinti felhasználási korlátozások vonatkoznak rá.

A Honlapot használhatja információs és belső üzleti célokra, és másolatot készíthet a Honlap tartalmáról, de kizárólag belső üzleti célokra, feltéve, hogy minden szerzői joggal és egyéb jogosultsággal kapcsolatos hivatkozást érintetlenül hagy. Tilos a jelen Honlap tartalmának bármilyen módosítása, továbbítása, másolása vagy felhasználása nyilvánosan vagy üzleti célokra (a belső üzleti felhasználáson kívül). Az alábbiakban felsoroltak a CBRE bejegyzett védjegyei: A CBRE és annak képi logója, valamint a CBRE termékeinek és szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatban használt egyes egyéb CBRE védjegyek, szolgáltatás megjelölésére használt jelzések, grafikák és logók (együttesen a "CBRE védjegyek"). A Honlap harmadik fél védjegyeit, szolgáltatása megjelölésére használt jelzéseket, grafikáit és logóit is tartalmazhatja. A CBRE védjegyekkel vagy bármely harmadik fél védjegyeivel kapcsolatban Önt semmilyen jogosultság nem illeti meg.

4. Korlátozások

Ön vállalja, hogy: (i) nem használja a Honlapot szerzői jogvédelem alatt álló anyagok reprodukálására, továbbítására, megjelenítésére vagy terjesztésére semmilyen médiumban vagy bármilyen egyéb módon a CBRE kifejezett írásbeli engedélye nélkül; (ii) nem másolja, tárolja, szerkeszti, módosítja, készíti el a Honlapon található tartalmak bármely származékos művét vagy módosítja azokat bármilyen módon; és (iii) nem használja a Honlapot olyan módon, amely sérti a jelen Feltételeket.

Ön vállalja, hogy: (a) nem adja ki magát más személynek vagy szervezetnek, és nem ad hamis adatokat valamely személyhez vagy szervezethez való tartozásáról; (b) nem küld kéretlen üzeneteket (spam), nem küld nagyszámú és nagy kiterjedésű emaileket (flooding), nem gyűjt jogosulatlanul e-mail címeket vagy más személyes adatokat, nem alkalmaz kereső robotokat, nem gyűjt információkat adatbázisok összeállításához, illetve nem vesz részt semmilyen más olyan tevékenységben, amelynek célja felhasználói listák vagy más információk megszerzése, beleértve különösen a Honlapon keresztül elérhető ingatlanlistákat; (c) nem küld láncleveleket vagy piramisjátékokban való részvételre történő felhívást a Honlapon keresztül; (d) nem kísérel meg más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférést a Honlapon keresztül; és (e) nem használja a Honlapot bármilyen olyan módon, amely károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy gyengíti a Honlapot, vagy amely zavarhatja bármely más fél számára a Honlap használatát és élvezetét.

5. Adatvédelmi politika és információszolgáltatás

Hacsak a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a Honlap használatára a CBRE Adatvédelmi Szabályzata vonatkozik. A személyazonosításra alkalmas adatok kivételével, amelyekre az Adatvédelmi Szabályzat vonatkozik, az Ön által a Honlapra továbbított vagy feltöltött anyagok nem minősülnek bizalmasnak és nem minősülnek oltalommal védettnek. A CBRE-t semmilyen kötelezettség nem terheli az ilyen anyagokkal kapcsolatban. Az Ön által a Honlapra továbbított vagy feltöltött bármilyen kommunikáció és egyéb anyag a CBRE tulajdonává válik és az is marad, annak elküldésével Ön beleegyezik, hogy azt bármilyen célra felhasználjuk, anélkül, hogy bármilyen ellentételezést kellene fizetnünk az Ön részére.

6. Felelősségi nyilatkozat

A Honlapot a mindenkori állapotában bocsátjuk az Ön rendelkezésére. A Honlap bármilyen használata az Ön saját felelősségére történik. A CBRE a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden kifejezetten vagy hallgatólagosan vállalt felelősséget és szavatosságot (beleértve, de nem kizárólagosan, a kielégítő minőségre, a célnak való megfelelésre és az ésszerű gondosság és szakértelem alkalmazására vonatkozó szavatossági feltételeket). A CBRE nem szavatol, nem vállal kötelezettséget és nem garantálja, hogy a Honlap mentes jogosulatlan hozzáféréstől, támadástól, vírusoktól, külső beavatkozástól, hackertámadástól vagy más biztonsági behatolástól.

Noha gondosan jártunk el annak érdekében, hogy pontos és teljes körű információkat nyújtsunk, ezt a Honlapot ingyenesen bocsátjuk az Ön rendelkezésére, és nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely közvetlenül vagy közvetve a Honlap használatából (vagy a Honlap használatának ellehetetlenüléséből) vagy a Honlapon található bármely információból eredhet. A jelen Honlapon található minden ingatlanhirdetési információ esetében fennáll a hibák, hiányosságok lehetősége, az ár, a bérleti vagy egyéb feltételek megváltozása, az ingatlan korábbi eladásának, bérbeadásának vagy finanszírozásának lehetősége, illetve a hirdetés előzetes értesítés nélküli visszavonásának lehetősége. A jelen Honlapon szereplő bármely előrejelzés, vélemény, feltételezés vagy becslés csak példaként szolgál, és nem feltétlenül tükrözi a listázott ingatlanok jelenlegi vagy jövőbeli teljesítményét. Önnek és adó- és jogi tanácsadóinak saját maguknak kell elvégezniük a jelen Honlapon listázott ingatlanok és az azokkal kapcsolatos tervezett tranzakciók vizsgálatát.

7. Felelősség

A jelen Feltételek rendelkezései nem korlátozzák a CBRE felelősségét a gondatlanságból vagy rosszhiszemű félrevezetésből eredő halál vagy személyi sérülés esetén.

A CBRE semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget Önnel szemben közvetett, általános, különös, vétlen, következményes, vagy egyéb károkért illetve statuáló kártérítésért (ideértve, de nem kizárólagosan, elmaradt haszonból, az üzletmenet megszakításából, a fájlok sérüléséből, üzleti információk elvesztéséből vagy bármely más vagyoni veszteségből eredő károkat) a Honlappal kapcsolatban, illetve a Honlap használatával, használatának ellehetetlenülésével vagy a használat következményével kapcsolatban, még akkor sem, ha a CBRE-t tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről. A CBRE vagy mások által adott szóbeli vagy írásbeli információkkal vagy javaslatokkal kapcsolatban a CBRE nem vállal szavatosságot, és nem javasoljuk, hogy Ön vagy  harmadik fél ezekre az információkra vagy tanácsokra támaszkodjon.

8. Kártalanítás

Ön köteles kártalanítani a CBRE-t minden olyan veszteséggel, költséggel, követeléssel, vagy kiadással szemben (akár közvetlen, akár közvetett), amely (i) bármely olyan követeléssel összefüggésben ered, amely szerint Ön a Honlapot vagy annak bármely részét a jelen Feltételekkel bármilyen módon ellentétesen üzemeltette, birtokolta vagy használta, vagy bármely, Ön által hozzánk benyújtott anyag vagy információ sérti bármely harmadik fél szerzői jogát vagy szellemi tulajdonjogát; vagy (ii) a Honlap Ön általi használatából vagy visszaélésszerű használatából ered.

9. Általános rendelkezések

Ön vállalja, hogy betartja a jelen Honlap használatára vonatkozó összes alkalmazandó jogszabályt.

A CBRE vagy üzleti partnerei reklámokat vagy promóciós anyagokat tehetnek közzé a Honlapon vagy azon keresztül. Az Ön és a harmadik fél hirdető között létrejött, illetve a Honlapon vagy azon keresztül közzétett promóciókban való részvétellel kapcsolatos megállapodás kizárólag az Ön és az adott harmadik fél között jön létre, és a megállapodásra az adott hirdetéshez vagy promócióhoz kapcsolódó szerződéses feltételek vonatkoznak. A CBRE nem felelős és nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely az ilyen ügyletek vagy az ilyen harmadik fél által a Honlapon megjelenő anyagok eredményeként felmerül.

A jelen Honlapon és az általunk üzemeltetett egyéb weboldalakon található linkek harmadik felek weboldalaira vezethetnek. Az ilyen weboldalak tartalma, megfelelősége és működése nem áll a CBRE ellenőrzése alatt, és nem vállalunk felelősséget ezen weboldalakért, valamint nem támogatjuk az ilyen harmadik felek weboldalainak tartalmát. Az ilyen harmadik fél weboldalainak üzemeltetőjével megkötött bármilyen ügylet az adott weboldal üzemeltetőjének feltételei (amennyiben elérhetők) szerint valósul meg.

A Honlap egészéhez vagy bármely részéhez való hozzáférés ideiglenesen és értesítés nélkül felfüggeszthető.

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését bíróság jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, a fennmaradó rendelkezések érvényesek és hatályban maradnak.

A jelen Feltételek szerinti bármely jog vagy jogorvoslat elmulasztása nem jelenti az adott jogról vagy jogorvoslati jogról való lemondást.

A jelen Feltételek tartalmazzák a felek közötti teljes megállapodást és megegyezést a jelen Honlap használatával kapcsolatban, és minden más, korábban alkalmazott feltétel helyébe lépnek.

A jelen Feltételekre a magyar jog az irányadó, és Ön elfogadja, hogy aláveti magát a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságának.

© 2023 CBRE, Inc.